ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ) ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ФОП Федоренко О. І., що діє на підставі Виписки про державну реєстрацію №26320000000038429 від 10.03.2017р., який іменується в подальшому Сторона 1, з одного боку, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, цим документом оголошує публічну пропозицію (надалі – Оферту), необмеженому колу осіб, на укладання Договору про надання інформаційних послуг (надалі -Договір), кожному, хто до нього звернеться, прийме (акцептує) Оферту, іменуються в подальшому Сторона 2, з іншого боку, разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти Договір про надання інформаційних послуг. Зазначений договір є публічним.
1.2. За цим Договором Сторона 1 розміщує інформацію на своїх електронних ресурсах, сервісах: веб – сайті за адресою: https://kitapp.pro/, на мобільній версії сайту https://kitapp.pro/, або у вигляді мобільного додатку та надає можливість Стороні 2 здійснювати пошук, отримувати доступ до інформації про замовлення послуг вантажних перевезень.
1.3. Сторона 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування.
1.4.Укладаючи Договір Сторона 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.

2. Зміст інформаційних послуг

2.1. Послуги означають усі інформаційні та інші послуги, які надає Сторона 1 через свої електронні ресурси, сервіси.
2.2. Електронні ресурси сервіси – взаємопов’язаний комплекс веб-сервісів, комп’ютерних програм та мобільних додатків Сторони 1, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуги з вантажного перевезення, які надійшли до Сторони 1, а також для організації комунікації між Стороною 2 та Користувачем.
2.3. Користувач означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка здійснила замовлення за допомогою мобільного додатку або веб-сайту Сторони 1 https://kitapp.pro.
2.4. Замовлення – замовлення Користувача про надання послуги вантажного перевезення із зазначенням необхідних реквізитів, зокрема начальний і кінцевий пункт перевезення багажу, тип багажу та інше.

3. Предмет Договора

3.1. За цим Договором Сторона 1 надає Стороні 2 інформаційні послуги по наданню доступа до своїх електронних ресурсів, за допомогою яких Сторона 2 отримує інформацію про замовлення Користувачів, а Сторона 2 на свій розсуд вирішує питання приймати чи не приймати інформацію Сторони 1.
3.2. Сторона 1 не є стороною будь- яких угод, домовленостей і договірних відносин, які можуть виникати між Користувачем і Стороною 2.
3.3. Повним і безумовним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. є факт здійснення Стороною 2 платежу в рахунок оплати за послуги.
3.4. Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.3.3 Договору, вважається моментом укладання Договору.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Обов’язки Сторони 2:
4.1.1.забезпечити своєчасне виконання всих прийнятих замовлень;
4.1.2.забезпечити наявність всіх технічних засобів для виконання замовлення;
4.1.3.забезпечити збереження конфіндеційної інформації.
4.1.5.не передавати ні право, ні можливість доступу до наданої інформації третім особам;
4.1.6.повідомляти Користувача про виникнення будь-яких перешкод виконання замовлення;
4.1.7.своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату Послуг за даним Договором Стороні 1, згідно з розділом 5 Договору;
4.1.8.дотримуватися технологічної дисципліни.

4.2.Права Сторони 2:
4.2.1.отримати доступ до електронних ресурсів та мобільних додатків.

4.3. Обов’язки Сторони 1:
4.3.1.надати Стороні 2 можливість доступу до інформації, пов’язану з виконанням умов цього Договору.

4.4. Права Сторони 1:
4.4.1.у разі невиконання або неналежного виконання Стороною 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень;
4.4.2.розторгнути даний Договір в односторонньому порядку або частково призупинити надання послуг без попередження у випадку здійснення Стороною 2 шахрайства та/або інших дій, які порушують діюче законодавство України;
4.4.3.Сторона 1 залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Стороні 2та/або Користувачу, без пояснення причин відмови;
4.4.4.з метою поліпшення якості послуг, що надаються, а також для забезпечення оперативної взаємодії між Користувачем та Стороною 2, Користувач може проінформувати Сторону 1 про випадки порушення Стороною 2 прав Користувача шляхом направлення звернення з використанням електронного сервісу зворотного зв’язку або в письмовому вигляді за місцезнаходженням Сторони 1. В цьому випадку Сторона 1 повідомляє Сторону 2 про претензію, що надійшла від Користувача, контактний номер телефону Користувача, а також зміст претензії Користувача. Подальше врегулювання конфлікту здійснюється між Користувачем та Стороною 2 без участі Сторони 1. Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття Стороною 1 на себе будь-яких зобов’язань по відшкодуванню шкоди в натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій та/або прийняття Стороною 1 на себе інших обов’язків, які не передбачені цією Офертою.
4.5.Сторони зобов’язуються здійснювати заходи антивірусного захисту інформації та захисту від розповсюдження агресивного програмного забезпечення.
4.6.Жодна з Сторін не має права передавати третій стороні повністю або частково свої права та обов’язки по цьому договору без попередньої письмової згоди з іншої Стороною.

5. Порядок розрахунків

5.1.Розмір винагороди Сторони 1 за надання Послуг складає 10% від вартості замовлення, яка зазначена в замовленні Користувача.
5.2.Оплата послуг Сторони 1 здійснюється Стороною 2 через платіжні термінали або шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок Сторони 1.
5.3.Розмір винагороди може бути змінений за згодою Сторін.

6. Внесення змін до Договору

6.1.Сторона 1 має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору, вступає в силу з моменту їх опублікування на веб-сайті Сторони 1.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Сторона 1 не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать Стороні 1.
7.3. Сторона 1 не несе відповідальності за повні або часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Сторони 1.
7.4. Сторона 1 не несе відповідальність за невиконання Стороною 2 своїх обов’язків перед Користувачем.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Спори і розбіжності, пов’язані з виконанням цієї Оферти, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
8.2. У разі неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

9. Особливі умови

9.1. Погоджуючись з умовами Оферти у цій редакції, Сторона 2 висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень, а також рекламної інформації (в тому числі за допомогою повідомлень через електронну пошту, sms-повідомлення та інтернет-месенджери «Viber», «WhatsApp», «Telegram» і подібні), що розповсюджується по мережах зв’язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена чинним законодавством України про рекламу.

10. Персональні дані

10.1. Здійснюючи замовлення Послуг Сторона 2 надає Стороні 1 згоду на збір і обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» на умовах Політики конфіденційності з метою виконання умов цієї Оферти.
10.2. При зборі та обробці персональних даних Сторона 1 не переслідує інших цілей, окрім цілей надання послуг, предмет яких визначений цією Офертою.

11. Прикінцеві положення

11.1. У випадках, що не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. Реквізити та контактна інформація Сторони 1

12.1. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР: 3295502230
12.2. Місцезнаходження: 40031, м. Суми, вул. Ковпака 81/В, кв. 16
12.3. Адреса електронної пошти: lex24@ukr.net
12.4. Номер телефону: 0664799618

facebook
instagram
behance
to top icon